Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH
PRZEZ TOP TŁUMACZENIA GASZKA MATEUSZ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez "TOP TŁUMACZENIA" Gaszka Mateusz,  NIP 647-247-76-23, 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12 lokal 508a (zwane dalej „Top Tłumaczenia”), a także prawa i obowiązki Stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.
2. Top Tłumaczenia świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zamówienia.
3. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą doręczenia do Top Tłumaczenia pisemnej (mailowej) akceptacji szacunkowej wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną”. Mailowa akceptacja otrzymanej przez Klienta Wyceny, zwana będzie dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Top Tłumaczenia osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.

§ 2 TŁUMACZENIA PISEMNE
1. Klient dostarcza dokumenty do przetłumaczenia pod wskazany poniżej adres  lub e-mail:
Top Tłumaczenia Gaszka Mateusz
ul. Żurawia 6/12 lokal 508a
00-503 Warszawa
e-mail: biuro@top-tlumaczenia.com.pl
2. Top Tłumaczenia jest zobowiązane potwierdzić otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustalić z Klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia w formie Wyceny, przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną lub faksem, na wskazany przez Klienta adres lub numer.
3. Top Tłumaczenia jest zobowiązane odesłać wykonane tłumaczenie pisemne przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.
4. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Top Tłumaczenia osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.
5. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych,  Klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania przez Top Tłumaczenia anulowania Zamówienia. Klient nie może anulować Zamówienia w ostatnim dniu jego realizacji. Klient otrzyma gotowy, sprawdzony fragment tłumaczenia w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przez Top Tłumaczenia anulowania Zamówienia.

§ 3 TŁUMACZENIA USTNE
1. Klient zamawia usługę tłumaczenia ustnego telefonicznie lub pisemnie na następujący adres  lub e-mail:
Top Tłumaczenia Gaszka Mateusz
ul. Żurawia 6/12 lokal 508a
00-503 Warszawa
e-mail: biuro@top-tlumaczenia.com.pl
2. Top Tłumaczenia jest zobowiązane ustalić z Klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia ustnego w formie Wyceny, przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną lub faksem, na wskazany przez Klienta adres lub numer.
3. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia ustnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Top Tłumaczenia osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.
4. W przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 2 godzin od czasu złożenia Zamówienia, Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane nie później niż na 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 50% ceny całego tłumaczenia ustnego. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane po tym terminie, lecz nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 80% ceny całego tłumaczenia. Anulowanie Zamówienia na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń spowoduje obciążenie Klienta 100% ceny całego tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie odbywa się poza Warszawą Klient zobowiązuje się dodatkowo pokryć 100% kosztów związanych z dojazdem tłumacza na miejsce świadczenia usługi.
5. Zmiana terminu wykonania tłumaczeń ustnych o okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych jest rozumiana jako anulowanie Zamówienia, z zastosowaniem przepisów punktu 4 niniejszego paragrafu.
6. Każda rozpoczęta godzina zegarowa tłumaczenia ustnego jest liczona jako pełna godzina świadczenia usługi.

§ 4 POSTANOWIENIA WSPÓLNE
1.    Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłacenia.
2.    Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury. Faktury będą wystawiane po realizacji Zamówienia przez Top Tłumaczenia.
W przypadku zlecenia od osoby prywatnej wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości świadczonej usługi na podstawie wcześniejszej wyceny.
3. Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Top Tłumaczenia wskazane na fakturze, w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Top Tłumaczenia zobowiązane jest wysłać fakturę drogą elektroniczną natomiast na wyraźne życzenie Klienta listem zwykłym/priorytetowym na wskazany adres nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania danej kwoty na koncie Top Tłumaczenia.
4. Odpowiedzialność Top Tłumaczenia wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym powstała szkoda.
5. Top Tłumaczenia oraz wszystkie osoby wykonujące tłumaczenia pisemne lub ustne w jego imieniu, zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, a także materiałów i informacji otrzymanych od Klienta.
6. Na życzenie Klienta, Top Tłumaczenia jest zobowiązane zwrócić wszystkie materiały i dokumenty otrzymane od Klienta.
7. Przyjęcie przez Klienta Tłumaczenia Pisemnego następuje z chwilą jego ostatecznej akceptacji przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od przekazania Klientowi Tłumaczenia Pisemnego do przyjęcia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej.
8. W terminie 7 dni od przekazania Klientowi przez Wykonawcę Tłumaczenia Pisemnego do przyjęcia, Klient może zgłosić wady, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia. W konsekwencji, moment przyjęcia Tłumaczenia Pisemnego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Niezgłoszenie wad w terminie określonym w pkt. 7 uznaje się za ostateczną akceptację Tłumaczenia Pisemnego przez Klienta.
9. Klient zobowiązuje się do niezatrudniania tłumaczy pisemnych / ustnych pracujących dla Top Tłumaczenia przez okres sześciu (12) miesięcy od daty wykonania przez Top Tłumaczenia ostatniego Zamówienia zleconego przez Klienta.
10. Wszystkie ceny w przedstawianych wycenach i ofertach są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT (23%).
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Tłumaczenia pisemne
1.1  Minimalne Zamówienie to jedna (1) strona obliczeniowa.
1.2 Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia wynosi 1800 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do całej strony).
1.3 Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do całej strony).
1.4 Weryfikacja dokumentów przetłumaczonych przez Top Tłumaczenia wynosi 50% ceny tłumaczenia. Weryfikacji tłumaczeń nie podlegają dokumenty przetłumaczone poza Top Tłumaczenia; są one traktowane jako nowe zlecenie.
1.5 Tłumaczenia realizowane w dniu dostarczenia tekstów do tłumaczenia uważa się za tłumaczenie realizowane w terminie super ekspresowym.
1.6 Do okresu realizacji tłumaczenia nie są wliczane soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz w najwolniejszych trybach dodatkowo dzień zlecenia oraz dzień oddania tłumaczenia.

2. Tłumaczenia ustne
2.1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).
2.2. Jednostką rozliczeniową pracy tłumacza ustnego jest godzina lub bloki (blok składa się z 4 godzin), jednakże ta informacja uwzględniana jest w wycenie dla Klienta.
2.3. Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych świadczone są poza granicami Warszawy, Klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz 50% stawki tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę podróży.
2.4. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w soboty, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 50%.
2.5. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%.
2.6. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są przez okres dłuższy niż 8 godzin dziennie, cena za każdą dodatkową godzinę wzrasta o 50% w stosunku do stawki godzinowej naliczanej danego dnia.
2.7. W terminie 7 dni od zakończenia usługi przez Wykonawcę, Klient ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag. Niedotrzymanie tego terminu zostaje uznane jako akceptacja przez Klienta wykonanego tłumaczenia.

3. Brak terminowej płatności

W przypadku braku zapłaty należności objętej fakturą VAT w terminie wskazanym na fakturze, zostanie wysłane wezwanie do zapłaty i Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami tego wezwania w kwocie 35 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych).  W razie braku zapłaty należności w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty sprawa windykacji należności zostanie przekazana do kancelarii prawnej celem wystąpienia z ostatecznym, przed sądowym wezwaniem do zapłaty, którego koszty w kwocie 60PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych)  Klient zobowiązuje się pokryć.